لوگو همیار ماینر

قرارداد شرکت در  استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده

ماده 1- طرف اول قرارداد: شرکت: همیار مایا رایان صنعت (با مسئولیت محدود)، دارای شناسه ملی: (14009359089)، شماره ثبت: (563149)، به نشانی: تهران، الهیه، خ. شهید فیاضی (فرشته)، پلاک (48)، واحد (14)، کد پستی: (.1964936966)، با نمایندگی آقای نادر فزونی، دارای شماره ملی: (3255686644) با سمت: مدیرعامل؛

ماده 2- طرف دوم قرارداد: آقا/خانم ……………………………..، فرزند …………………. دارای شماره ملی (………………………)، شماره تماس ……………………………… به نشانی ………………………………………………………………………………………………………………………، کد پستی (……………………………………)

ماده 3- موضوع قرارداد: مشارکت طرفین قرارداد در خرید حق استفاده از ظرفیت پردازش (هشینگ Hashing) «دستگاه­های استخراج» (Miner) رمز پول برای مدت معین و به کارگیری ظرفیت مزبور برای «استخراج» (Mine) رمزپول بیت کوین به منظور انتفاع از منافع حاصله با رعایت «آیین نامه فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده»، «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» و دیگر قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مواد قرارداد حاضر و پیوست­های آن؛

ماده 4- تعهدات طرف اول در شرکت: طرف اول قرارداد، به ازای وجوهی که طرف دوم در اجرای قرارداد حاضر پرداخت می­کند، متعهد به انجام تکالیف ذیل با رعایت مصلحت، منفعت و غبطه طرفین قرارداد می­باشد:

4-1- به هزینه گرفتن وجوه پرداخت شده توسط طرف دوم برای خرید حق استفاده از ظرفیت پردازش (هشینگ Hashing) برای مدت معین؛

تبصره – طرف اول متعهد است در اسرع وقت و حداکثر سه (3) روز کاری پس از پرداخت هر مبلغ توسط طرف دوم، مبلغ مزبور را برای خرید خدمات پردازش (هشینگ Hashing) هزینه کند.

4-2- به کارگیری ظرفیت پردازش خریداری شده از محل وجوه تأمین شده توسط طرف دوم برای «استخراج» (Mine) رمزپول بیت کوین؛

 4-3- تأمین و پرداخت هزینه­های «عملیات استخراج» (Mining) از قبیل حق­الزحمه اپراتورهای عملیات پردازش (هشینگ Hashing)، هزینه برق مصرفی و دیگر هزینه­های میزبانی (Hosting) «دستگاه­های استخراج» (Miner) از محل رمزپول­­های حاصل از «عملیات استخراج» (Mining) موضوع قرارداد؛

4-4- محاسبه سهم هریک از طرفین از رمزپول «استخراج» (Mine) شده پس از کسر هزینه­های موضوع بند (3-4) فوق، با توجه به سهم الشرکه مقرر در ماده (6)  قرارداد حاضر و ارائه اطلاعات مربوط به تعداد رمز پول «استخراج» (Mine) شده، انرژی مصرفی، هزینه­های متعلقه و چگونگی محاسبه سهم طرفین به طرف دوم به طور مستمر؛

4-5- انتقال مستقیم سهم طرف دوم از رمز پول «استخراج» (Mine) شده به کیف رمز پولی که طرف دوم وفق ماده (10) قرارداد به طرف اول اعلام می­کند؛

ماده 5- آورده طرف دوم در شرکت: آورده طرف دوم قرارداد، ثمن خرید حق استفاده از ظرفیت پردازش (هشینگ Hashing) «دستگاه­های استخراج» (Miner) رمز پول برای مدت معین است و طرف دوم قرارداد متناسب با مدت و ظرفیت پردازش(هشینگ Hashing) که ثمن آن را پرداخته است مالک سهم­الشرکه مقرر در ماده (6) قرارداد حاضر می­باشد.

ماده6- سهم الشرکه طرفین قرارداد: در اجرای ماده (575) قانون مدنی، سهم الشرکه طرف اول در شرکت موضوع قرارداد حاضر، در ازای تعهدات موضوع ماده (4) قرارداد، از قرار پنج درصد (5%) و سهم الشرکه طرف دوم، در ازای آورده موضوع ماده (5)، از قرار نود و پنج درصد (95%) می­باشد.

تبصره – هریک از طرفین متناسب با سهم­الشرکه خود، درمدت معین شده برای خرید ظرفیت پردازش (هشینگ Hashing)، مالک رمز پولی که با استفاده از ظرفیت پردازش مزبور «استخراج» (Mine) شده، پس از کسر هزینه­های متعلقه می­باشد.

ماده 7- طرف اول متعهد است به ازای هر مبلغی که طرف دوم در اجرای قرارداد حاضر پرداخت می­کند، حد اکثر ظرف سه (3) روز کاری، سند کتبی شامل مبلغ پرداخت شده توسط طرف دوم و مدت و ظرفیت پردازش (هشینگ Hashing) خریداری شده با مبلغ مزبور صادر و به طرف دوم تسلیم کند. سند مزبور پیوست و جزء لاینفک قرارداد حاضر محسوب می­شود.

ماده 8- طرف دوم قرارداد وفق ماده (577) قانون مدنی اذن کامل برای اداره اموال و امور موضوع قرار داد به طرف اول تفویض می کند و به موجب عقد لازم می­تواند نود (90) روز پس از ابلاغ به طرف اول، به ترتیب مقرر در ماده (10) قرارداد حاضر از اذن خود رجوع کند.

تبصره 2- درصورت رجوع طرف دوم از اذن موضوع این ماده، اداره اموال و امور موضوع قرارداد حاضر تماماً برعهده طرف دوم بوده و طرف اول هیچ تعهد و مسئولیتی درخصوص قرارداد حاضر نسبت به طرف دوم نخواهد داشت.تبصره 1 وجوهی که  طرف دوم در اجرای قرارداد حاضر پرداخت می­کند و رمزپول­های سهم طرف دوم که در اجرای قرارداد حاضر «استخراج» (Mine) شده است جزء درآمد یا اموال طرف اول به حساب نیامده و طرف اول فقط در چهارچوب قرارداد حاضر اجازه تصرف یا به هزینه گرفتن وجوه و رمز پول­های مزبور را داشته و حق هیچ دخل و تصرف و استفاده دیگر از وجوه و رمز پول­های مزبور را ندارد.

ماده 9- طرف اول قرارداد می­تواند با رعایت مصلحت، منفعت و غبطه طرفین، تمام یا بخشی از تجهیزات و خدمات پردازش (هشینگ Hashing)، «استخراج» (Mining) و میزبانی (Hosting) موضوع قرارداد حاضر را رأساً تأمین یا تمام یا بخشی از خدمات یا تجهیزات مزبور را به وسیله خرید خدمات یا اجاره تجهیزات از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی تأمین کند.

ماده 10- تمام مراودات و مبادلات مربوط به اجرای قرارداد حاضر میان طرفین فقط از طریق نشانی­های رایانامه ذیل انجام شده و مراسلات دریافتی هریک از طرفین در رایانامه مربوط که از رایانامه طرف دیگر ارسال شده باشد در حکم تسلیم و ارائه بدون قید و شرط محتوای مراسله از طرف ارسال کننده به دریافت کننده می­باشد:

10-1- رایانامه طرف اول قرارداد: [email protected]

10-2- رایانامه طرف دوم قرارداد:

ماده 11- در اجرای قرارداد حاضر، مسئولیت حفظ امنیت رایانامه، کیف رمز پول و دیگر رمزها و کلمه­های عبور طرف دوم و همچنین هر نقص یا اشتباه در اعلام نشانی کیف رمز پول طرف دوم به طرف اول،  تماماً برعهده طرف دوم است و طرف اول در این خصوص هیچ مسئولیتی برعهده ندارد.

ماده 12- مسئولیت نگهداری، تبدیل و مبادله رمز پول­ سهم طرف دوم و رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور در هنگام نگهداری، تبدیل و مبادله رمز پول مزبور تماماً برعهده طرف دوم است و طرف اول در این خصوص هیچ مسئولیتی برعهده ندارد.

ماده 13- چنانچه در نتیجه تفریط یا تعدی یا تخلف طرف اول از شرایط مصرح در قرارداد حاضر، هر خسارت یا ضرر و زیانی به طرف دوم وارد شود، طرف اول متعهد به تأدیه خسارت و ضرر و زیان مزبور، بدون هیچ قید و شرط می­باشد.

 ماده 14- قرار داد حاضر در چهارده (14) ماده، چهار (4) تبصره و یک پیوست در دو نسخه واحد در تاریخ …………….. و  در محل نشانی طرف اول به مهر و امضا رسیده و مبادله گردیده و تمام شرایط مندرج در آن برای طرفین لازم است و به اقرار طرفین که ذیل قرارداد حاضر را امضا کرده­اند، در هنگام انعقاد قرارداد شرایط مقرر در ماده (190) قانون مدنی احراز شد.

پیوست اول- تعریف واژگان و عبارات

در قرارداد پیوست، واژگان و عبارات ذیل در معانی مشخص شده به کار رفته است:

1- زنجیره بلوک (Block chain): سامانه­ای برای ثبت و سنجش اعتبار داده‌ها به صورت غیر متمرکز و توزیع شده بر روی رایانه­های متعدد؛

2- فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده: دارایی مالی که بر بستر دیجیتال غیر متمرکز به نام زنجیره بلوک (Block chain) موجودیت یافته و در قرارداد پیوست «رمز پول (cryptocurrency)» نامیده می­شود.

3-رمز پول جهان روا: رمز پولی (cryptocurrency) است که بهره برداری و تبادل آن محدود به جغرافیای خاصی نبوده و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل استفاده است.

4-استخراج (Mine): فرآیندی است که در آن تراکتش­های رمز پول جهان روا مورد تأیید کاربران مشخص شبکه قرار گرفته و به دفتر زنجیره بلوک (Block chain) افزوده می­شود. در ازای این فرآیند کاربر می­تواند مقدار مشخصی رمز پول ایجاد و تصاحب کند.

5- بیت کوین: نوعی رمز پول (Cryptocurrency) جهان روا است که توسط عموم کاربران اینترنت قابل استخراج (Mining) است.

6-کیف رمز پول: برنامه کاربردی است که امکان ذخیره و مبادله رمزپول کاربران را با ابتنا بر اصول رمزنگاری فراهم می­کند.

7-آیین نامه فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده: تصویب نامه شماره 58144/ت55637هـ مورخ 13/5/1398 با اصلاحات و الحاق بعدی؛

8-الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها: سند مورخ 18/11/1398 ابلاغی معاونت فناوری­های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

9- شرکت: اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه، موضوع عقد معین ماده (571) قانون مدنی؛